Juridisk rådgivning – boligkøb, køberrådgivning, bolighandel, testamente, lejeret, Odense

Om firmaet

Juristfirmaet Simon Juul yder juridisk rådgivning for private og erhvervsdrivende indenfor alle områder af person- og erhvervsretten. Juristfirmaet har specialiseret sig i udarbejdelsen af de vigtigste forefaldende kontrakter og dokumenter i det daglige liv, herunder rådgivning i forbindelse med køb og salg af bolig. Hos Juristfirmaet Simon Juul får du en professionel og personlig sagsbehandling med stor vægt på tilgængelighed og en hurtig behandling af sagen. Firmaets omkostninger er holdt nede på et minimum, hvilket sikrer dig en langt billigere ydelse sammenlignet med andre aktører på området. Se firmaets Facebook-profil her.

 

Jurist Simon Juul Pedersen

Jeg er uddannet BA.jur. fra Århus Universitet og cand.jur. fra Syddansk Universitet. Efter endt uddannelse arbejdede jeg i en årrække som advokat (deponeret advokatbestalling i 2016). Jeg har tidligere undervist i forskellige juridiske emner, herunder indenfor det erhvervsretlige område. Jeg er derudover forfatter til en række juridiske publikationer.

 • – Almindelige kontraktretlige principper i sporten, 2018, Lov og Rett (LoR), vol. 57, 1, 2018, Univertetsforlaget, Oslo
 • – Adgangen til at forbyde brugen af sociale medier over for kontraktansatte sportsudøvere, 2013, DJØF, Juristen nr. 5.
 • – Den Schweiziske Forbundsdomstol underkender CAS’ afgørelse i ny sag, 2013, DJØF, Juristen nr. 3.
 • – Professionelle sportsudøveres retsstilling i kontraktsforhold, 2012, Forlaget Pejus.

Sagsområder

Juristfirmaet Simon Juul forestår juridisk rådgivning og arbejde indenfor de fleste retsområder. Herunder kan blandt andet nævnes:

FAST EJENDOM, BOLIGKØB

Juridisk køberrådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom eller andelsbolig, herunder forældrekøb, leje af fast ejendom mv.

Salg af fast ejendom, herunder udarbejdelse af skøde, tinglysning, udarbejdelse af refusionsopgørelse mv.

Rådgivning i forbindelse med skilsmisseskøder. 

Mortifikation af pantebreve.


FAMILIE, TESTAMENTE OG ARV

Udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, samejeoverenskomster, gældsbreve mv. samt juridisk rådgivning indenfor arveforhold


SPORT

Spillerkontrakter, sponsorkontrakter og andre sportskontrakter. Der ydes generel juridisk rådgivning for professionelle sportsudøvere.


KONTRAKTER

Udarbejdelse af kontrakter og juridiske dokumenter generelt, herunder:

 • Forpagtningsaftaler
 • Købekontrakter, herunder overdragelsesaftaler
 • Ejeraftaler, herunder I/S-kontrakter
 • Ansættelseskontrakter
 • Salgs- og leveringsbetingelser, forretningsbetingelser mv.

Rådgivningen ydes efter dit behov over telefonen, pr. mail, eller ved et personligt møde.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne for Juristfirmaet Simon Juul (herefter benævnt Firmaet) gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som Firmaet leverer til klienten i det omfang intet andet er skriftligt aftalt.

Sagens modtagelse og generelt om rådgivningen

Der fremsendes som udgangspunkt en skriftlig anerkendelse og en beskrivelse af opgaven ved modtagelsen af enhver sag. Det undersøges ligeledes ved modtagelsen af en sag, hvorvidt der måtte foreligge en eventuel interessekonflikt. Rådgivningen udføres grundigt, samvittighedsfuldt, med den fornødne hurtighed og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klientens tarv i øvrigt tilsiger. Rådgivningen er for personer, der hovedsageligt handler udenfor sit erhverv (forbrugere), underlagt lov om juridisk rådgivning (Lov nr. 419 af 09/05/2006). Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med overholdelsen af loven, hvortil eventuelle klager over rådgivningen ligeledes kan rettes.

Honorar

Ved sagens anerkendelse angives timepris eller den eventuelle samlede pris for den pågældende ydelse. Såfremt det ikke er muligt at angive en timepris eller den samlede pris, vil det blive oplyst, på hvilket grundlag prisen beregnes. Firmaet fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder med hensyntagen til, om der er udført arbejde udenfor normal arbejdstid og arbejde af særligt hastende karakter, den inte­resse sagen repræsenterer for klienten, værdien af Firmaets ydelser, det med opgavens udførelse for­bundne ansvar, sagens kompleksitet, og det opnå­ede resultat. Såfremt der er kørsel forbundet med opgaven afregnes denne efter statens takster for kørsel i bil (2015: 3,70 kr. pr. km).

Sagens afslutning

Som udgangspunkt gennemfører Firmaet opgaven til den naturlige afslutning, eller indtil klienten beder Firmaet om at afslutte denne. Dog forbeholder Firmaet sig retten til at afslutte en opgave, hvis kredittiden på en faktura på trods af rykkere overskrides væsentligt. Der udstedes som udgangspunkt en faktura ved sagens afslutning.

Betaling

Betaling af faktura skal ske inden 14 dage efter forfaldsdato. Der beregnes rente i henhold til renteloven, såfremt betaling udebliver. Betaling kan ske til Firmaets erhvervskonto i Danske Bank, reg. 3409, kontonr. 11663583.

Fortrolighed

Firmaet er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning, som Firmaet modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at den ikke er af fortrolig karakter.

Ansvar

Firmaet er ansvarsforsikret i HDI Danmark. Firmaet er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Firmaet er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herun­der driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, good­will mv.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Firmaet løses i overensstemmelse med dansk ret ved byretten i Odense som første instans.

Priskatalog

Hos Juristfirmaet Simon Juul får du en fast pris på de fleste ydelser. Honorering for andet arbejde aftales særskilt efter en fast timeløn. Den indledende kontakt samt vurderingen af din sag er naturligvis uforpligtende og sker uden beregning.

Juridisk køberrådgivning ved køb af ejerbolig

Juridisk køberrådgivning tilbydes, hvis du har eller er ved at skrive under på en købsaftale for en almindelig ejerbolig, fritidshus, andelsbolig mv.

Typisk er almindelige huskøb betinget af, at købers rådgiver kan godkende handlen. I forbindelse med køberrådgivningen gennemgås købsaftalen med alle de til handlen gældende bilag, herunder tilstands- og elinstallationsrapporter, BBR-meddelelse, tingbogsattest, servitutter mv. Eventuelle indsigelser fremsættes overfor sælger med henblik på en efterfølgende endelig godkendelse af handlen.

kr. 4.995,00 inkl. moms (almindelige bolighandler, hvor sælger/mægler sørger for tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse)

Udarbejdelse af samejeoverenskomster, testamenter og ægtepagter

– Udarbejdelse af samejeoverenskomst, kr. 2.495,00 inkl. moms

– Udarbejdelse af testamenter, fra kr. 2.495,00 inkl. moms (ekskl. gebyr til notarforretning, kr. 300,00)

– Udarbejdelse af ægtepagter, kr. 2.495,00 inkl. moms (ekskl. tinglysningsafgift, kr. 1.660,00)

Kontakt Juristfirmaet Simon Juul for en uforpligtende drøftelse af din sag eller opgave på kontakt@juullaw.dk eller på tlf.: 29842277.

Kontakt

Juristfirmaet Simon Juul

Løkkegravene 19

5270 Odense N

E-mail: kontakt@juullaw.dk

Tlf.: +45 29842277

CVR.-nr.: 36352779

  Top